Tijdschema

GEBEURTENIS: BIJZONDERHEDEN:
-200000
Landijs overstroomd het gebied Noord Europa tot ongeveer Haarlem-Nijmegen Met keileem afzettingen
-10000
Eerste bewoning in dit gebied.
-5300
Introductie van Landbouw uit Oost Europa.
-4900
Jagers/verzamelaars gaan ook kleinschalig boeren
-4500
Een keileembult ligt op de scheiding van twee landschappen. N.O. uitgestrekt loofbos ten W.open land met riet en zeggen
-3200
Swifterbant kultuur
-3000
Introductie van eerste ploegen vanaf nu zijn het boeren.
-2500
Groei van hoogveenmos begint
-2100
Een bijzondere archeologische vondst van honderden mensenvoet afdrukken op P14 - In de voormalige Vechtoever
-1800
Wikkeldraad kultuur
-1800
Men trekt als gevolg van vernatting weer weg
800
Vermelding van "Enedseae' in een oorkonde "Enedseae"=Eendezee=Ens
1000
Men keert als gevolg van verdroging weer terug in grote getale
1000
tot 1450 hebben op 150 m. ten Oosten van Schokland c.a. 80 terpen gelegen.
1001
Er ontstaan woongebieden veelal langs vaargeulen 1200 - 1600
1200
1600 Ontstaat de uitgestrekte Zuiderzee
1200
Een lijst met Kapellen behorende tot hetBenedictijner klooster te Stavoren Nagel/Urch en Emelwerth
1250
Akkerbouw op het veen neemt af
1250
1400 Vernatten door het inklinken van hele grote gebieden
1300
Rond deze tijd wordt in de administratie van de stad Kampen gesproken van Enesce of Enesc Aense of gewoon Ens
1300
In de 14e eeuw kregen de heren van Kuinre de helft van het gerecht Emelairden Voor bewezen diensten
1300
Oudste bouwwerken van Flevolad de Kerkruines op de Zuidpunt
1331
In een leenakte wordt gesproken van Emlairden
1364
Roderick van Voorst ontvangt Emelwaerde in leen van de Hollandse graaf.
1400
Ontstaan van de woonkernen Emmeloord/Middelbuurt en Zuidert Terp is c.a. 800 jaar
1415
Herman III van Kuinre verleent Emmeloord een landrecht Geregeld Hollands bestuur
1448
Waarschijnlijk met een stormvloed wordt Schok land van de vaste wal afgesneden
1461
Hier wordt gesproken van Emeloerde Emel(w)oerde
1475
Kreeg Evert Zoudenbalg een kanunnik uit Utrecht de heerschappij over de buurtschap c.a. 100 jaar
1499
Worden met de stad Kampen de rechten vastgelegd om met fuiken te mogen vissen Veeteeld is nog van belang
1555
Wordt over een graanmolen gesproken, op 18de eeuwse kaarten niet meer te vinden Middelbuurt of Molenbuurt
1590
Wordt in Enkhuizen al gesproken van "Schockers" voor bezoekers van de andere kant
1600
Reformatie drijft het Overijsselse Ens en het Hollandse Emmeloord nog verder uit elkaar Emmeloord blijft Rooms
1618
Bouw van een vuurtbaak op de Zuidpunt
1624
Invoering van het "Enser geld" van elk schip wat de provincie in of uitvoer hief men een stuiver Om de vuurbaak te bemannen
1632
Eerste vermelding "Schockers Aeylandt" Dan pas
1660
De stad Amsterdam koopt alle heerlijke rechten en benoemd een reeks Amstredamse burgemeesters als ambachtsheer
1693
Klaagt men in het hollandse over "een grote disordre" van trouwen over" gespikkelde huwelijken"
1717
Sinds dit jaar kerk en pastorie op de Middelbuurt tot 1717 op de Zuidpunt
1728
Emmeloord brand gedeeltelijk af
1749
Ens ging in vlammen op
1770
Via schepen van de V.O.C. komt de paalworm naar onze kontreien en dat is catastrofaal
1775
Felle brand verwoest de gehel Zuiderbuurt
1789
1820 Gaat de landafname heel snel.
1804
Rond deze tijd begint men met de aanleg van basalt aan de dijken In 1825 spoelt er 2000 m. weg
1806
Amsterdam verliest in de franse tijd zijn rechten en het gehele eiland wordt Overijssel
1812
Kampen protesteert tegen een toewijzing van Schokland aan de gemeente Vanwege de onderhoudskosten
1816
Er worden bij Emmeloord havenhoofden aangelegd voor wat beschutting
1825
Zware storm raast over het ei land 2000 m. dijk vernield c.a. 1800 palen slaan weg
1825
Nieuwbouw van een modernere vuurtoren na beschadiging bij de storm. Fundering op de zuidpunt
1825
Als gevolg van de zware storm verliest Emmeloord 26 huizen
1830
Rond deze tijd staan erop de Middelbuurt precies 40 woningen waar 44 gezinnen wonen. c.a. 200 personen
1830
In Emmeloord woonden rond deze tijd 86 gezinnen in 65 huizen
1832
Dominee-Opzichter-Bakker-Schipper-Onderwijzer-Winkelier-Tapper-Aannemer-Timmerman-Heelmeester rest Visser of dagloner
1836
Nieuwbouw van de huidige kerk op de Middelbuurt door Aannemer uit Blankenham fl. 8900,00 Stichtingskosten
1837
Aanleg van de eerste echte haven op Emmeloord c.a. fl. 17000,00 kosten
1838
Stichting van een handweverij op Emmeloord in het voormalige gemeentehuis c.a. fl. 1,40 per week
1840
Er woonden op 1 jan. 695 mensen op Schokland Zuidert:77 Middelbuurt:203 Noorderbuurt:415 Tesamen in 148 woningen
1842
Bouw van een nieuwe Rooms Katolieke Kerk op Emmeloord fl. 11050,00 Stichtingskosten
1855
Ontruiming van de buurtschap "Zuidert" 16 huisjes en evezoveel gezinnen
1858
De wet van 16 september waarin wordt vastgelegd de eisen voor de komende ontruiming
1859
Ontruiming van het gehele eiland 2,5 x de o.g, waarde uitgekeerd
1901
Hetlichtwachtershuis op Emmeloord wordt nog nieuw gebouwd Was vroeger ook winkel
1916
14 januari zware storm raast over het eiland
1940
Men ontdekt de oude Kerkruines op de Zuidpunt
1942
Drooglegging N.O.Polder
1987
Opgraving.v. Parkeerplaats werden resten van keldertjes gevonden fam. Visser en Klein & Gebr.Ruiten
1995
Schokland geplaatst op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO