MARSHALL-Hulp

 

Ook voor de Boerderijbouw? Waarschijnlijk zijn er ook Marshall-Dollars in de ontwikkeling van de Prefab boerderijen gegaan.

MARSHALLPLAN 
Marshallplan, populaire benaming voor het Europese Herstel-Programma (European Recovery Program; afk.: ERP), een belangrijke financiële hulpverlening door de regering van de Verenigde Staten aan de door de Tweede Wereldoorlog geteisterde landen van Europa. George Catlett Marshall, minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten onder Harry S. Truman, was de initiator van het plan (rede van 5 juni 1947)
De lancering van het Marshallplan vond plaats in een periode van toenemend onderling wantrouwen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Het plan moet dan ook in de eerste plaats gezien worden als een middel van de Verenigde Staten om de West- Europese landen zodanig economisch te versterken dat zij minder vatbaar werden voor de invloed van het communisme. Deze groeide, volgens de Amerikaanse regering, immers op een bodem van armoede en gebrek. 
Het Marshallplan werd ook aan de Sovjet-Unie en de communistische Oost-Europese landen aangeboden. 

Dit was echter veeleer een formeel gebaar ingegeven door de zorg van de Verenigde Staten om de schuld voor een gedeeld Europa op zich te Iaden. Amerika koesterde echter geen illusies dat de Sovjet-Unie zou toestaan dat haar invloedssfeer geinfiltreerd werd door Amerikaanse dollars. Inderdaad verbood Stalin de Oost-Europese landen deelname aan het herstelprogramma.Het plan heeft gewerkt van 1948 tot 1951. In deze jaren ontvingen de Europese landen (en Turkije) ruim $ 11,6 miljard. Aan de hulpverlening waren voorwaarden verbonden, o.a. dat de Europese landen zoveel mogelijk orde op eigen zaken zouden stellen en dat zij tot een samenwerking op economisch terrein zouden komen. Dit heeft geleid tot oprichting van de organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES, 1948, later OESO) en gaf een belangrijke stimulans aan het streven naar Europese integratie.

 


 Het Marshallplan werd economisch gezien een groot succes. Door de forse financiële injectie groeiden de West-Europese economieën aanmerkelijk sneller dan zonder de hulp het geval zou zijn geweest. Hierdoor hebben de Verenigde Staten gedacht dat een dergelijk hulpprogramma ook elders zou kunnen werken. Dit bleek niet het geval. In het naoorlogse West-Europa waren belangrijke voorwaarden aanwezig om de financiële hulp tot een succes te maken: een uitgebreide infrastructuur geschoolde arbeiders en de politieke wil om er weer bovenop te komen.

PERSBUREAU VAZ DIAS N.V., AMSTERDAM

 

Afd. COURANTENKNIPSELDIENST

Singel 91. Amsterdam-C. - Postbus 491 - Telefoon 45832

Het Parool,  Amsterdam

Marshall-guldens toch

voor de Zuiderzeewerken?

(Van onze Haagse redacteur)

Het vraagstuk van de besteding van de guldens, die als tegenwaarde van de Marshall-dollars op rekening van de Nederlandse Bank zijn gestort; is in een vergevorderd stadium. Naar wij vernemen is de chef van de ECA-missie in Nederland, dr. Valentine, die zich te Washington bevindt, in het bezit van een voorstel van de Nederlandse aan de Amerikaanse regering, om deze gelden te gebruiken voor de finan-ciering van publieke investeringen.

Het verluidt in Den Haag, dat men voornamelijk denkt aan de uitvoering van Zuiderzeewerken, de ruilverkaveling Walcheren en de sociale gezond-heidszorg. Voor deze plannen is toe-stemming nodig van de regering der V.S.

Dr. Valentine, die te Washington de verdere hulp aan Nederland in het kader van het plan Marshall voor-bereidt, zal deze voorstellen aan de Amerikaanse regering overbrengen.

Wij vernemen verder, dat dit alleen nog geldt voor het bedrag in Nederlandse valuta, dat thans bij de Nederlandse Bank berust over volgende bedragen zal weer opnieuw moeten worden beslist.