Jaartallen

10-nov.1949
15-jun.1951
TIJDSOVERZICHT VAN ONS NATTE GEBIED
-500
Aanleggen van de eerste Terpen
333
c.a. 20 Dorpen verdwijnen onder water
1160
Hengstdijkpolder in Oost Zeeuwsch Vlaanderen wordt bedijkt
1170
Noord Nederland en Zuiderzeegebied overstromen
1196
Grote overstromingen in Zuid Nederland
1200
1500 Hanzetijd
1214
Grote overstromingen in Zuid Nederland
1219
Grote overstromingen in Noord Nederland
1250
c.a. Ontstaan van de Slaghte dijk in Friesland
1280
Ontstaan van de Lauwerszee
1280
Floris V beslist dat iedereen dijkplichtig is
1287
Zware overstroming van het Noorderkwartier
1288
Sint Aagtenvloed treft Zeeland
1288-1300
126 km. Lange Westfriese omringdijk wordt als groot waterstaatkundig werk uitgevoerd,
1300
12e Eeuw Willem I het graafschap Holland wordt steeds beter bedijkt,
1375
Ontstaan van de Braakman
1377
17 Zeeuwsw dorpen door het water verzwolgen (Biervliedse Gat)
1400
Vanaf deze tijd kan men met het scheprad malen (1,5 m opvoerhoogte)
1404
1e Sint Elisabethsvloed
1421
2e Sint Elisabethsvloed (Ontstaan van de Bieschbosch)
1421
Afsluiting van het zeegat bij Petten (Het Zijpe) (Latere Hondsbosse zeewering)
1477
Eiland Walcheren komt onder water te staan
1530
Sint Felixvloed (Verdronken land van Zuid Beveland) "Den quaden saterdagh"
1550
c.a. Uitvinding van de draaiende molenkap, (Het wordt mogelijk bij alle winden te malen)
1564
Egmonder en Bergemermeer worden droog gemalen
1570
5e Allerheiligenvloed Nieuwe dijk bij Zijpe bezwijkt West-Friesland loopt onder
1575-1650
Jan Adriaanszoon Leeghwater (timmerman uit De Rijp)
1598
Eerste polder Noor Beveland weer bedijkt na verloren gaan St.Felixvloed
1625
Vanaf deze tijd bereiken de droogmakerijen hun hoogtepunt (Gouden eeuw)
1686
Sint Maartensvloed in het Noorden rondom de stad Groningen
1781
Aanleg marinehaven Nieuwe Diep (Latere Den Helder)
1819
1824 Noord Hollands kanaal gegraven
1825
Overstroming in Friesland, De Wormer en de kop van Overijssel lopen onder,
1825
De Zuiderzee treed buiten haar oevers (Zaanstreek; Gaasterland; Overijssel; Gooi)
1840
Kampen graaft kanaal naar de Zuiderzee (Het Keteldiep)
1840-1852
Drooglegging Haarlemmermeer
1845
Leidammen in het Zwolse Diep met Lichtwachterswoning en stal voor 10 Jaagpaarden,
1846
Anna Paulonapolder ingedijkt en inpoldering van de Waard Nieuwland onder Wieringen,
1854-1929
Cornelis Lely
1870-1874
Noordzeekanaal gegraven en terzelfde tijd de Nieuwe Wateweg bij Rotterdam
1870
Zwolle graaft kanaal van het Zwarte Water naar de IJssel bij Katerveer
1872
Drooglegging van de IJpolder
1877
Overstroming Zuiderzee
1886
Oprichting van de Zuiderzee Vereeniging,
16-sep.1913 Ik acht de tijd gekomen om de afsluiting en droogmaking v/d Zuiderzee te ondernemen"
1916
Grote waterschade in Friesland en Anna Paulonapolder (Aanleiding tot het Zuiderzeeprojekt)
13-jun.1918 13 juni Zuidezeewet wordt aangenomen.
1918
Oprichting van de "Zuiderzeeraad" voorzitter C.Lely zelstandig adviesorgaan t/m 1970
1919
Oprichting van de "Dienst der Zuiderzeewerken" de latere "Direc tie"
1920-1925
De dijk Wieringen Noord Holland wordt aangelegd, (Amsteldiepdijk)
1925
Wetenschappelijke publicatie van proefschrift Prof. Ter Veen
1927
40 ha. Proefpolder bij Andijk, Smeding krijgt de leiding van het landbouwkundig onderzoek,
1927
Aanleg afsluitdijk en begin van werkzaamheden Wieringermeer,
11-aug.1930
11 Augustus valt Wieringermeer droog c.a. 20,000 h.a.
26-mei.1932
Laatste sluitgat in de Afsluitdijk.
1935
Ir. Smeding wordt als enige persoon belast met de algehele leiding Directie
29-apr.1936 Aanbesteding van het eerste werk (bouwput voor gemaal en schutsluis en gedeelte meerdijk bij Urk)
1936
Start werkzaamheden Noordoostelijke Polder, aanleg van werkhavens en gemalen.
1936
Oprichting Stichting voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders
1937
Start werkzaamheden Noordoostpolderdijk bij Kadoelen.
13-dec.1940
Sluiting laatste dijkgat (Sluitgatweg)
07-jan.1941 Begin bemaling door gemaal "Buma" bij Lemmer
07-aug.1941 Instelling van het Openbaar Lichaam "De Noord Oostelijke Polder"
01-sep.1941 Eerste arbeiderskamp te Blokzijl betrokken
10-sep.1941 Begreppeling van de N,O,P gronden begonnen
08-okt.1941 Eerste rogge gezaaid op kavel R 97
10-aug.1942
Eerste geboorte in de N.O.P.
1942-1947
Bouw van de eerste Cultuurboerderijen.
9-sept.1942 Noord Oostpolder valt droog c.a. 48,000 h.a. (peil 4,10 m. - N.A.P.)
01-dec.1942
Eerste boerderij (Kavel R 76) door een landbouwkundig opzichter betrokken.
15-apr-1943
Eerste openbare lagere school in het Kamp Ens II geopend.
26-mei-1943
Openstelling noodbrug bij Ramspol
24-aug-1943
Opening van de eerste openbare lagere school in Emmeloord (Kon.Julianaschool)
15-dec-1943
Eerste stenen woning te Emmeloord betrokken.
07-feb.1944
Eerste Boerenleenbank in een kantoorbarak te Emmeloord geopend.
16-mrt.1944
Eerste Huwelijk in de Noord Oostpolder gesloten (Klaas van Hoeve)
17-apr.1944
Het voorlopige Raadhuis te Emmeloord in gebruik genomen (DK 6?)
07-aug.1944
2 dagen Razzia's in de Polder (org.Todt)
27-aug.1944
R.K. Kerk in Marknesse in gebruik genomen.
17-okt.1944
2 dagen Grote Razzia's in de Polder (wapendepots gevonden)
01-nov.1944
Eerste winkelpand in Emmeloord in gebruik genomen (Rietstraat?)
17-apr.1945
De N.O.P ontzet.
30-okt.1945
Geref. Kerk in Emmeloord in gebruik genomen.
1946 Instelling van de "Poldercommissie" benoemd door de Landdrost (Schaduw gemeenteraad)
20-feb.1946
Installatie door de Landdrost van de "Poldercommissie" voor algemene belangen in het raadhuis.
07-apr.1946
Ned. Herv. Kerk in Emmeloord in gebruik genomen.
23-apr.1946
Opening Autobusdienst  Kampen - Emmeloord (Salland)
05-juli.1946
Particuliere grasdrogerij in Ens levert het eerste Lucernemeel af. (Fa. van den Broek)
01-apr.1947
Eerste uitgifte van 760 ha. los grasland in het randgebied aan landbouwers in aangrenzend gebied,
24-jun.1947
De infiltratie bij Vollenhove (Sektie S) in werking gesteld.
01-nov.1947
Eerste verpachting van 103 boeren. (Alleen pioniers)
1948 Geen pachtuitgifte (Er zijn geen schuren)
28-dec.1948
Eerste stenen woning te Marknesse betrokken.
1949 Eerste honderdtwintig betonschuren worden gezet.
09-feb.1949
Opening Cafe Restaurant "De Beurs" te Emmeloord . (Fam. Bekebrede)
30-apr.1949
Brug bij Ramspol in gebruik genomen.
12-mei.1949
Eerste stenen woning te Ens betrokken.
27-aug.1949
Eerste stenen woning te Kraggenburg betrokken.
01-sep.1949
Opening van de eerste Christelijke lagere school in Emmeloord (Veerplein)
5000ste inwoner van de Noordoostpolder geboren.
06-dec.1949
Het trekken van de laatste greppel (D 44)
01-mrt.1950
Inschrijving van de eerste openbare verpachting.
28-nov.1950
Eerste Concert in de cantine van Kamp Espel door het Ned.Kamersymphonie Orkest
1951 Door de bevolking gekozen "Poldercommissie"
11-jan.1951
Toewijzing van 264 bedrijven (Verpachting 1950)
04-jun.1951
Eerste stenen woning te Luttelgeest betrokken.
16-jun.1951
Verkiezing voor de "Poldercommissie" voor algemene belangen (soort Schaduw gemeenteraad)
Eerste stenen woning te Bant betrokken.
13-juli.1951
Bezoek van H.M. de Koningin en Z.K.H.Prins Bernhard aan de Noordoostpolder,
19-juli.1951
10000ste inwoner geboren.
03-sep.1951
Opening van de eerste R.K. lagere school in Emmeloord (In tijdelijk noodgebouw)
01-nov.1951
De tweede openbare verpachting.(129 bedrijven)
1952 Instelling van dagelijks Advies college,
01-mrt.1952
Aantal inwoners van de NOP c.a. 11.100
1-febr.1953 Watersnoodramp Zuid-West Nederland
1957 Marken krijgt een vaste oeververbinding,
01-juli.1962
Instelling van de gemeente "Noord Oostpolder"
01-jun.1986
Instelling van de provincie "Flevoland"
31-dec.1989 Opheffing van de "Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders"