TIJDSOVERZICHT VAN ONS NATTE GEBIED

-500
Aanleggen van de eerste Terpen
333 c.a. 20 Dorpen verdwijnen onder water
1160 Hengstdijkpolder in Oost Zeeuwsch Vlaanderen wordt bedijkt
1170 Noord Nederland en Zuiderzeegebied overstromen
1196 Grote overstromingen in Zuid Nederland
1200 1500 Hanzetijd
1214 Grote overstromingen in Zuid Nederland
1219 Grote overstromingen in Noord Nederland
1250 c.a. Ontstaan van de Slaghte dijk in Friesland
1280 Ontstaan van de Lauwerszee
1280 Floris V beslist dat iedereen dijkplichtig is
1287 Zware overstroming van het Noorderkwartier
1288 Sint Aagtenvloed treft Zeeland
1288-1300 126 km. Lange Westfriese omringdijk wordt als groot waterstaatkundig werk uitgevoerd,
1300 12e Eeuw Willem I het graafschap Holland wordt steeds beter bedijkt,
1375 Ontstaan van de Braakman
1377 17 Zeeuwsw dorpen door het water verzwolgen (Biervliedse Gat)
1400 Vanaf deze tijd kan men met het scheprad malen (1,5 m opvoerhoogte)
1404 1e Sint Elisabethsvloed
1421 2e Sint Elisabethsvloed (Ontstaan van de Bieschbosch)
1421 Afsluiting van het zeegat bij Petten (Het Zijpe) (Latere Hondsbosse zeewering)
1477 Eiland Walcheren komt onder water te staan
1530 Sint Felixvloed (Verdronken land van Zuid Beveland) "Den quaden saterdagh"
1550 c.a. Uitvinding van de draaiende molenkap, (Het wordt mogelijk bij alle winden te malen)
1564 Egmonder en Bergemermeer worden droog gemalen
1570 5e Allerheiligenvloed Nieuwe dijk bij Zijpe bezwijkt West-Friesland loopt onder
1575-1650 Jan Adriaanszoon Leeghwater (timmerman uit De Rijp)
1598 Eerste polder Noor Beveland weer bedijkt na verloren gaan St.Felixvloed
1625 Vanaf deze tijd bereiken de droogmakerijen hun hoogtepunt (Gouden eeuw)
1686 Sint Maartensvloed in het Noorden rondom de stad Groningen
1781 Aanleg marinehaven Nieuwe Diep (Latere Den Helder)
1819 1824 Noord Hollands kanaal gegraven
1825 Overstroming in Friesland, De Wormer en de kop van Overijssel lopen onder,
1825 De Zuiderzee treed buiten haar oevers (Zaanstreek; Gaasterland; Overijssel; Gooi)
1840 Kampen graaft kanaal naar de Zuiderzee (Het Keteldiep)
1840-1852 Drooglegging Haarlemmermeer
1845 Leidammen in het Zwolse Diep met Lichtwachterswoning en stal voor 10 Jaagpaarden,
1846 Anna Paulonapolder ingedijkt en inpoldering van de Waard Nieuwland onder Wieringen,
1854-1929 Cornelis Lely
1870-1874 Noordzeekanaal gegraven en terzelfde tijd de Nieuwe Wateweg bij Rotterdam
1870 Zwolle graaft kanaal van het Zwarte Water naar de IJssel bij Katerveer
1872 Drooglegging van de IJpolder
1877 Overstroming Zuiderzee
1886 Oprichting van de Zuiderzee Vereeniging,
16-sep.1913 Ik acht de tijd gekomen om de afsluiting en droogmaking v/d Zuiderzee te ondernemen"
1916 Grote waterschade in Friesland en Anna Paulonapolder (Aanleiding tot het Zuiderzeeprojekt)
13-jun.1918 13 juni Zuidezeewet wordt aangenomen.
1918 Oprichting van de "Zuiderzeeraad" voorzitter C.Lely zelstandig adviesorgaan t/m 1970
1919 Oprichting van de "Dienst der Zuiderzeewerken" de latere "Direc tie"
1920-1925 De dijk Wieringen Noord Holland wordt aangelegd, (Amsteldiepdijk)
1925
Wetenschappelijke publicatie van proefschrift Prof. Ter Veen
1927 40 ha. Proefpolder bij Andijk, Smeding krijgt de leiding van het landbouwkundig onderzoek,
1927 Aanleg afsluitdijk en begin van werkzaamheden Wieringermeer,
11-aug.1930
11 Augustus valt Wieringermeer droog c.a. 20,000 h.a.
26-mei.1932 Laatste sluitgat in de Afsluitdijk.
1935 Ir. Smeding wordt als enige persoon belast met de algehele leiding Directie
29-apr.1936 Aanbesteding van het eerste werk (bouwput voor gemaal en schutsluis en gedeelte meerdijk bij Urk)
1936 Start werkzaamheden Noordoostelijke Polder, aanleg van werkhavens en gemalen.
1936 Oprichting Stichting voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders
1937 Start werkzaamheden Noordoostpolderdijk bij Kadoelen.
13-dec.1940 Sluiting laatste dijkgat (Sluitgatweg)
07-jan.1941 Begin bemaling door gemaal "Buma" bij Lemmer
07-aug.1941 Instelling van het Openbaar Lichaam "De Noord Oostelijke Polder"
01-sep.1941 Eerste arbeiderskamp te Blokzijl betrokken
10-sep.1941 Begreppeling van de N,O,P gronden begonnen
08-okt.1941 Eerste rogge gezaaid op kavel R 97
10-aug.1942
Eerste geboorte in de N.O.P.
1942-1947
Bouw van de eerste Cultuurboerderijen.
9-sept.1942 Noord Oostpolder valt droog c.a. 48,000 h.a. (peil 4,10 m. - N.A.P.)
01-dec.1942 Eerste boerderij (Kavel R 76) door een landbouwkundig opzichter betrokken.
15-apr-1943 Eerste openbare lagere school in het Kamp Ens II geopend.
26-mei-1943 Openstelling noodbrug bij Ramspol
24-aug-1943 Opening van de eerste openbare lagere school in Emmeloord (Kon.Julianaschool)
15-dec-1943 Eerste stenen woning te Emmeloord betrokken.
07-feb.1944 Eerste Boerenleenbank in een kantoorbarak te Emmeloord geopend.
16-mrt.1944 Eerste Huwelijk in de Noord Oostpolder gesloten in Kantoor Zwolle(Evert van den Berg en Riemke Flobbe)
17-apr.1944 Het voorlopige Raadhuis te Emmeloord in gebruik genomen (DK 6?)
26-apr.1944 Eerste Huwelijk in de Noord Oostpolder gesloten op Polderbodem (Klaas van Hoeve en Jannie Geluk)
23-jun.1944 Naam Noordoostpolder word omgezet in Urkerland. namen van 7 dorpen worden bekendgemaakt
07-aug.1944 2 dagen Razzia's in de Polder (org.Todt)
27-aug.1944 R.K. Kerk in Marknesse in gebruik genomen.
17-okt.1944 2 dagen Grote Razzia's in de Polder (wapendepots gevonden)
01-nov.1944 Eerste winkelpand in Emmeloord in gebruik genomen (Rietstraat?)
17-apr.1945 De N.O.P ontzet.
30-okt.1945 Geref. Kerk in Emmeloord in gebruik genomen.
1946 Instelling van de "Poldercommissie" benoemd door de Landdrost (Schaduw gemeenteraad)
20-feb.1946 Installatie door de Landdrost van de "Poldercommissie" voor algemene belangen in het raadhuis.
07-apr.1946 Ned. Herv. Kerk in Emmeloord in gebruik genomen.
23-apr.1946 Opening Autobusdienst Kampen - Emmeloord (Salland)
05-juli.1946 Particuliere grasdrogerij in Ens levert het eerste Lucernemeel af. (Fa. van den Broek)
01-apr.1947 Eerste uitgifte van 760 ha. los grasland in het randgebied aan landbouwers in aangrenzend gebied,
24-jun.1947 De infiltratie bij Vollenhove (Sektie S) in werking gesteld.
01-nov.1947 Eerste verpachting van 103 boeren. (Alleen pioniers)
1948 Geen pachtuitgifte (Er zijn geen schuren)
28-dec.1948 Eerste stenen woning te Marknesse betrokken.
1949 Eerste honderdtwintig betonschuren worden gezet
09-feb.1949
Opening Cafe Restaurant "De Beurs" te Emmeloord . (Fam. Bekebrede)
30-apr.1949 Brug bij Ramspol in gebruik genomen.
12-mei.1949 Eerste stenen woning te Ens betrokken.
27-ug.1949 Eerste stenen woning te Kraggenburg betrokken.
01-sept.1949 Opening van de eerste Christelijke lagere school in Emmeloord (Veerplein)
10-nov.1949 5000ste inwoner van de Noordoostpolder geboren.
06-dec.1949 Het trekken van de laatste greppel (D 44)
01-mrt.1950 Inschrijving van de eerste openbare verpachting.
28-nov.1950 Eerste Concert in de cantine van Kamp Espel door het Ned. Kamersymphonie Orkest
1951 Door de bevolking gekozen "Poldercommissie"
11-jan.1951 Toewijzing van 264 bedrijven (Verpachting 1950)
04-jun.1951 Eerste stenen woning te Luttelgeest betrokken.
16-jun.1951 Verkiezing voor de "Poldercommissie" voor algemene belangen (soort Schaduw gemeenteraad)
15-jun.1951 Eerste stenen woning te Bant betrokken.
13-juli.1951 Bezoek van H.M. de Koningin en Z.K.H.Prins Bernhard aan de Noordoostpolder,
19-juli.1951 10000ste inwoner geboren.
03-sep.1951 Opening van de eerste R.K. lagere school in Emmeloord (In tijdelijk noodgebouw)
01-nov.1951 De tweede openbare verpachting.(129 bedrijven)
1952 Instelling van dagelijks Advies college,
01-mrt.1952 Aantal inwoners van de NOP c.a. 11.100
1-febr.1953 Watersnoodramp Zuid-West Nederland
1957 Marken krijgt een vaste oeververbinding,
01-juli.1962 Instelling van de gemeente "Noord Oostpolder"
01-jun.1986 Instelling van de provincie "Flevoland"
31-dec.1989 Opheffing van de "Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders"